1. Tin nhắn miễn phí
- Quý khách không cần đăng nhập để gửi tin nhắn miễn phí
- Quý khách chỉ được gửi tin nhắn miễn phí nội mạng
- Số lượng ký tự tối đa của tin nhắn miễn phí là 100 ký tự
- Thông tin quảng cáo sẽ được gửi kèm tin nhắn miễn phí
- Tin nhắn miễn phí sẽ được gửi từ trung tâm tin nhắn, không kèm số điện thoại của quý khách

2. Chặn/Bỏ chặn tin nhắn gửi từ website
- Quý khách phải đăng nhập để sử dụng tính năng này
- Chọn chặn tin nhắn gửi từ website đến số máy quý khách
3. Điều kiện khác
- Quý khách được gửi tối đa 1 tin nhắn/2 phút